Hệ thống kế toán quản trị giúp bạn đo lường hoạt động kinh doanh hiệu quả

Đo lường hiệu quả

Trên con đường kinh doanh, bạn có thể làm tất cả để mọi việc để công ty phát triển. Nhưng kết quả bạn cần có vẫn là một con số kinh doanh hiệu quả được đo lường bằng con số cụ thể. Bạn chi cho hoạt động Marketing nào hiệu quả hơn? Bạn đầu tư thị trường nào tiềm năng hơn? Tháng nào hoạt động tốt? Sales nào làm việc hiệu quả? Khoản chi phí nào đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn? Tất cả câu trả lời đều nằm trong phân hệ kế toán quản trị của Savier.

Đăng ký dùng thử

Phần mềm Savier 30 ngày miễn phí!